-

Klauzula Informacyjna RODO – Hotel & Restauracja MAGNOLIA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magnolia spółka cywilna, ul. Oświęcimska 164, 43-100 Tychy.

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: biuro@restauracjamagnolia.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub gastronomiczną -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo –podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora –przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e)do przenoszenia danych,

f)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

- - - - - - - - - - -